Dokumenty

STATUT

STOWARZYSZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO „PROGRESS”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „Progress”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Art. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar środkowej Wisły i dolnego biegu Sanu, związany terytorialnie z obszarem Polski południowo-wschodniej a siedziba mieści się w mc. Dzierdziówka.

Art. 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy: „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Art. 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cel działania

Art. 6. Celem działania Stowarzyszenia jest

a)   kreowanie kierunków rozwoju regionu w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, oświaty, kultury, podejmowania działań na rzecz pobudzania oddolnych inicjatyw wpływających na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy miast i gmin z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia.

b)   inicjowanie badań diagnostycznych i strategicznych, służących wytyczaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego;

c)   określanie celów, narzędzi i metod rozwoju interesującego obszaru;

d)   poszukiwanie kontaktów krajowych i zagranicznych z jednostkami naukowymi, kulturowymi, biznesowymi, produkcyjnymi i in., służącymi wzrostowi gospodarczemu, społecznemu i kulturowemu w obszarze działania Stowarzyszenia;

e)   pozyskiwanie nowych ludzi i instytucji na rzecz realizacji założonego celu w tym osób fizycznych i prawnych z zagranicy;

f)   uruchomienie wydawnictwa związanego z problematyką badawczą w regionie działania Stowarzyszenia, we współpracy z Komisją Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie;

g)   współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi;

Art. 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Art. 8. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

Art. 9. Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Art. 10. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Art. 11. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia i przyjęta przez Zarząd.

Art. 12. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, nie deklarująca przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, wspierająca Stowarzyszenie finansowo, rzeczowo bądź organizacyjnie.

Art. 14. Członkiem wspierającym zostaje sie po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 15. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Art. 16. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)   korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c)   bezpłatnego udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w miarę posiadanych przez nie środków finansowych;

d)   zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Stowarzyszenia;

e)   noszenia odznaki Stowarzyszenia;

Art. 18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)   przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;

b)   podejmowania wszelkich działań, mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia oraz ich propagowania;

c)   regularnego opłacania składek członkowskich;

d)   brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia;

Art. 19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym w statutowych obradach Stowarzyszenia, poza tym, posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

Art. 20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 21. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Art. 22.  1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) wystąpienia, złożonego przez członka na piśmie;

b) wykluczenia członka;

c) skreślenia członka;

d) pozbawienia godności członka honorowego;

2. Skreślenie członka następuje uchwałą Zarządu w przypadku:

a) śmierci członka (utrata zdolności do czynności prawnych – w przypadku osoby prawnej);

b) niepłacenia przez okres 12 miesięcy składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia;

3. Wykluczenie członka następuje na podstawie:

a) ujawnionego działania na szkodę Stowarzyszenia po rozpatrzeniu sprawy przez Zarząd;

b) uchwały Zarządu podjętej w przypadku prawomocnego wyroku Sądu pozbawiającego członka praw obywatelskich;

4. Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

5. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego lub skreślonego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty ustania przynależności do Stowarzyszenia.

Art. 23. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 24. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia; Zarząd; Komisja Rewizyjna;

Art. 25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Art. 26. 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia członków z uwagi a brak frekwencji, dopuszcza się odbycie Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu bez względu na ilość obecnych członków.

Art. 27. 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, natomiast członkowie wspierający i członkowie honorowi – z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 28. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, porządek i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Jeśli przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiana Statutu,
do zawiadomienia musi być dołączony projekt zmian.

Art. 29. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny formalny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych celem rozpatrzenia w trybie pilnym nie cierpiących zwłoki spraw Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od otrzymania wniosku
w trybie określonym w art. 29 Statutu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie absolutorium dla Zarządu (na wniosek Komisji Rewizyjnej);

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie zmian statutu;

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

j) uchwalanie składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

k) określanie sumy najwyższych zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd;

Art. 31. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu jawnym na poszczególnych kandydatów, chyba że Zgromadzenie zadecyduje o głosowaniu tajnym uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

Art. 32. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością bezwzględną głosów członków zwyczajnych w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.

Art. 33. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia albo niemożności pełnienia przez niego funkcji we władzach przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć l/3 ogólnej liczby członków danej władzy pochodzących z wyboru.

Art. 34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia.

Art. 35. Zarząd składa się z Prezesa, V-prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
– Prezes Zarządu samodzielnie,
– V-Prezes Zarządu samodzielnie

Art. 36. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona Prezesa, V-prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

Art. 37. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 38. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie innym organom, a w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) opracowywanie rocznych planów przychodów i wydatków,

c) przyjmowanie zapisów i darowizn,

d) przyjmowanie oraz skreślanie nowych członków Stowarzyszenia,

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

g) przyjmowanie pracowników Biura Stowarzyszenia i uchwalanie zasad ich wynagradzania,

h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

i) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

m) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia.

Art. 39. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

Art.40. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 41. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona przewodniczącego, V-przewodniczącego i sekretarza.

Art. 42.  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ogólny nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia, szczególnie jego gospodarki finansowej oraz zgodności działalności Stowarzyszenia ze Statutem.

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) dokonywanie kontroli, o której mowa w ust. 1 – przynajmniej raz w roku.

b) Składanie na Walnych Zgromadzeniach sprawozdań ze swej działalności i wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

Art. 43. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości oraz funduszy.

Art. 44. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie
b) inne świadczenia członkowskie
c) zapisy, spadki, darowizny, dotacje, nawiązki itp.
d) dochody z działalności gospodarczej
e) dochody z własnej działalności statutowej

Art. 45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

Art. 46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 47. 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa i wiceprezesa lub jednego z pozostałych członków Zarządu.

2. Do podpisywania wszystkich innych niezbędnych pism upoważnieni są Prezes lub V-prezes Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy
„Prawa o Stowarzyszeniach” oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Art. 49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski


STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

„PROGRESS”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „Progress”,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Art. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar środkowej Wisły i dolnego biegu Sanu, związany terytorialnie z obszarem Polski południowo-wschodniej a siedziba mieści się w mc. Dzierdziówka.

Art. 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy: „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Art. 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cel działania

Art. 6. Celem działania Stowarzyszenia jest

a) kreowanie kierunków rozwoju regionu w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, oświaty, kultury, podejmowania działań na rzecz pobudzania oddolnych inicjatyw wpływających na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy miast i gmin z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia.

b) inicjowanie badań diagnostycznych i strategicznych, służących wytyczaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego;

c) określanie celów, narzędzi i metod rozwoju interesującego obszaru;

d) poszukiwanie kontaktów krajowych i zagranicznych z jednostkami naukowymi, kulturowymi, biznesowymi, produkcyjnymi i in., służącymi wzrostowi gospodarczemu, społecznemu
i kulturowemu w obszarze działania Stowarzyszenia;

e) pozyskiwanie nowych ludzi i instytucji na rzecz realizacji założonego celu w tym osób fizycznych
i prawnych z zagranicy;

f) uruchomienie wydawnictwa związanego z problematyką badawczą w regionie działania Stowarzyszenia, we współpracy z Komisją Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie;

g) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi;

Art. 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Art. 8. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

Art. 9. Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Art. 10. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Art. 11. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia i przyjęta przez Zarząd.

Art. 12. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, nie deklarująca przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, wspierająca Stowarzyszenie finansowo, rzeczowo bądź organizacyjnie.

Art. 14. Członkiem wspierającym zostaje sie po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 15. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Art. 16. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c) bezpłatnego udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
w miarę posiadanych przez nie środków finansowych;

d) zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Stowarzyszenia;

e) noszenia odznaki Stowarzyszenia;

Art. 18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;

b) podejmowania wszelkich działań, mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia oraz ich propagowania;

c) regularnego opłacania składek członkowskich;

d) brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia;

Art. 19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym w statutowych obradach Stowarzyszenia, poza tym, posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

Art. 20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 21. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Art. 22. 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) wystąpienia, złożonego przez członka na piśmie;

b) wykluczenia członka;

c) skreślenia członka;

d) pozbawienia godności członka honorowego;

2. Skreślenie członka następuje uchwałą Zarządu w przypadku:

a) śmierci członka (utrata zdolności do czynności prawnych – w przypadku osoby prawnej);

b) niepłacenia przez okres 12 miesięcy składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia;

3. Wykluczenie członka następuje na podstawie:

a) ujawnionego działania na szkodę Stowarzyszenia po rozpatrzeniu sprawy przez Zarząd;

b) uchwały Zarządu podjętej w przypadku prawomocnego wyroku Sądu pozbawiającego członka praw obywatelskich;

4. Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

5. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego lub skreślonego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty ustania przynależności do Stowarzyszenia.

Art. 23. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 24. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia; Zarząd; Komisja Rewizyjna;

Art. 25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Art. 26. 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia członków z uwagi a brak frekwencji, dopuszcza się odbycie Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu bez względu na ilość obecnych członków.

Art. 27. 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, natomiast członkowie wspierający i członkowie honorowi – z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 28. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, porządek i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Jeśli przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiana Statutu,
do zawiadomienia musi być dołączony projekt zmian.

Art. 29. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny formalny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych celem rozpatrzenia w trybie pilnym nie cierpiących zwłoki spraw Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od otrzymania wniosku
w trybie określonym w art. 29 Statutu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie absolutorium dla Zarządu (na wniosek Komisji Rewizyjnej);

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie zmian statutu;

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

j) uchwalanie składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

k) określanie sumy najwyższych zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd;

Art. 31. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu jawnym na poszczególnych kandydatów, chyba że Zgromadzenie zadecyduje o głosowaniu tajnym uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

Art. 32. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością bezwzględną głosów członków zwyczajnych w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.

Art. 33. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia albo niemożności pełnienia przez niego funkcji we władzach przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć l/3 ogólnej liczby członków danej władzy pochodzących z wyboru.

Art. 34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania na zewnątrz Stowarzyszenia.

Art. 35. Zarząd składa się z Prezesa, V-prezesa, Skarbnika, Sekretarza.

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:

– Prezes Zarządu samodzielnie,

– V-Prezes Zarządu samodzielnie

Art. 36. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona Prezesa,
V-prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

Art. 37. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 38. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie innym organom,
a w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) opracowywanie rocznych planów przychodów i wydatków,

c) przyjmowanie zapisów i darowizn,

d) przyjmowanie oraz skreślanie nowych członków Stowarzyszenia,

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

g) przyjmowanie pracowników Biura Stowarzyszenia i uchwalanie zasad ich wynagradzania,

h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

i) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

m) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia.

Art. 39. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

Art.40. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 41. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona przewodniczącego, V-przewodniczącego i sekretarza.

Art. 42. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ogólny nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia, szczególnie jego gospodarki finansowej oraz zgodności działalności Stowarzyszenia ze Statutem.

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) dokonywanie kontroli, o której mowa w ust. 1 – przynajmniej raz w roku.

b) Składanie na Walnych Zgromadzeniach sprawozdań ze swej działalności i wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

Art. 43. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości oraz funduszy.

Art. 44. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

· składki członkowskie

· inne świadczenia członkowskie

· zapisy, spadki, darowizny, dotacje, nawiązki itp.

· dochody z działalności gospodarczej

· dochody z własnej działalności statutowej

Art. 45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

Art. 46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 47. 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa i wiceprezesa lub jednego z pozostałych członków Zarządu.

2. Do podpisywania wszystkich innych niezbędnych pism upoważnieni są Prezes lub V-prezes Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy
„Prawa o Stowarzyszeniach” oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Art. 49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski