Kronika

Podnoszenie konkurencyjności na poziomie lokalnym i regionalnym aktualnie staje się podstawowym celem działań zarówno samorządowych władz administracyjnych, jak i zarządów podmiotów gospodarczych, instytucji, a także szerokich grup społecznych. Przyjmujemy, iż zespolenie tych ogniw wokół wspólnie przyjętych celów rozwojowych i wybór metod ich realizacji w znacznym stopniu może przyśpieszyć przebudowę struktur regionalnych i lokalnych, dostosowując je do nowych wyzwań cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego.

Na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy struktur regionalnych i lokalnych w coraz większym stopniu wpływać będą impulsy oraz bariery generowane zarówno przez uwarunkowania wewnętrzne, jak i impulsy i bariery wynikające ze współczesnych tendencji rozwoju społeczno-gospodarczo i kulturowego płynące z otoczenia światowego, europejskiego, a także krajowego.

Dalszy rozwój regionu rzeszowskiego oraz związanych z nim struktur subregionalnych, ponadlokalnych (powiatów) i lokalnych (miast, gmin), musi więc nawiązywać do:

  • nasilającego się światowego procesu przemian cywilizacyjnych, prowadzących do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, w którym podstawowym czynnikiem rozwoju jest wiedza,
  • nasilających się procesów integracji europejskiej,
  • zakładanych kierunków przebudowy przestrzeni krajowej,
  • uwarunkowań wewnątrz regionalnych, wynikających z różnego poziomu rozwoju społecznego, kulturowego i jakości zasobów przyrodniczych.

Należy zaznaczyć, iż region rzeszowski zajmuje szczególne miejsce w przestrzeni krajowej. Z jednej strony jest on elementem najsłabiej rozwiniętego południkowego układu pogranicza wschodniego (tzw. ściany wschodniej, obejmującej obszary województwa lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) a z drugiej elementem układu równoleżnikowego, przyszłego pasma rozwoju, ciągnącego się wzdłuż planowanego ciągu transportowego – autostrady A-4.

Wychodząc z powyższych przesłanek oraz w nawiązaniu do dawnych tradycji samoorganizacji społeczeństwa lokalnego w różne formy działania, a także doświadczeń francuskich, zwłaszcza okolic Aube w Szampanii, podjęto działania na rzecz powołania Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce. Przyjęto, iż jego podstawowym zadaniem będzie gromadzenie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej procesów kształtowania i tendencji rozwoju rzeszowskiego układu regionalnego, a także struktur lokalnych, w powiązaniu z ich otoczeniem oraz uwarunkowaniami wewnętrznymi. Zakładamy, że działania te są niezbędnym warunkiem do wytyczania racjonalnych kierunków rozwoju województwa, powiatów i gmin, a także przyczynią się do zwiększania zasobów intelektualnych społeczeństwa, szczególnie młodzieży oraz władz samorządowych i kadry zarządzającej różnorodnymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Chcemy w ten sposób włączyć się w propagowanie i wdrażanie demokratycznych zasad uczestnictwa społeczeństwa w zarządzaniu układami samorządowymi, rozwijać zasady partnerstwa sektora publicznego, prywatnego i społecznego oraz krzewić ideę strategicznego myślenia o przyszłości: jednostki, rodziny, układu lokalnego czy regionalnego.

Kronika 2005

PIERWSZE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 11 CZERWCA 2005 ROKU Działania na rzecz powołania Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” z siedzibą w Dzierdziówce podjęte zostały na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, które odbyło się z inicjatywy mgr inż. Ryszarda Maja w domu Ewy i Ryszarda Majów W Dzierdziówce 11 czerwca 2005 roku. Uczestniczyli w nim: mgr Władysław Bobek – dziennikarz, wojewoda tarnobrzeski w latach 1975-1982, inż. Jan Misiak – były wicewojewoda tarnobrzeski, były naczelny …

Kronika 2006

II MIĘDZYNARODOWE POLSKO-FRANCUSKIE SEMINARIUM NAUKOWE Trzydnik Duży, 23 września 2006 r. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Societe Academique Aube-Troyes, Wójt i Rda Gminy Trzydnik Duży – zorganizowali i przeprowadzili II polsko-francuskie seminarium naukowe nt: Kierunki przebudowy …

Kronika 2007

WIZYTA PREZYDIUM SOCIETE ACADEMIQUE AUBE – TROYES W POLSCE 30 maja – 3 czerwca 2007 r. Prezydium Stowarzyszenia Akademickiego Aube – Troyes (Region Szampanii – Arden) w osobach: Pani Francoise Demesy – Prezydent Societe Academique Aube, Pan Hubert Richard z małżonką – Wice-Prezydent Societe Academique Aube, Pan dr Jean Paul Charlot z małżonką – Sekretarz Naukowy Societe Academique, Pan Joseph …

Kronika 2008

WYJAZD STUDYJNY DO SZAMPANII 11 czerwca – 15 czerwca 2008 r. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce zorganizowało wyjazd studyjny do Francji celem zapoznania się z technologią produkcji Protein Xantophyle (PX-1) z lucerny. W wyjeżdzie uczestniczyli: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, prof. dr hab. Marek Ćwintal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr hab. Anna Czech – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, mgr inż. Ryszard Maj …

Kronika 2009

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE W KARLSRUHE Karlsruhe, 5-7 lutego 2009 r. W dniach 5.02-7.02.2009 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Instytucie Polityki i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Karlsruhe, poświęcone idei drogi wodnej Wschód – Zachód. Seminarium było kontynuacją dyskusji rozpoczętej na seminarium w Sandomierzu w dniu 28.11.2008 r. Organizatorem i inicjatorem spotkania był prof. R. D. Ruppert wraz ze swoimi kolegami: prof. Nestmannem, prof. Rottengartem, prof. Kowalskim z Uniwersytetu …

Kronika 2010

PUBLIKACJE Wydanie IV tomu Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej w końcu 2009 roku pt. „Prozdrowotne działanie ekstraktu z liści lucerny w żywieniu człowieka” miało na celu zainteresowanie przedstawicieli nauk medycznych tym produktem. Wzmocniliśmy je wydając w maju 2010 roku tom V Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt. „Ekstrakt z liści lucerny w badaniach” pod redakcją Z. Zioło, M. Wożniak, E. Kowalczuk-Vasilev, R. Maj. Konsultantem bromatologicznym …

Kronika 2011

29.01.2011 r. uczestniczyliśmy wspólnie z Panem mgr inż. Stanisławem Kosikowskim – właścicielem fermy tuczu trzody chlewnej w Dąbrowie Olbięckiej gm. Trzydnik Duży, pow.Krasnik, woj. Lubelskie w targach technologii produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Targi odbywały się w hali ARENA w Poznaniu. Chodziło nam o uzyskanie informacji na temat: możliwości technologicznych uzyskiwania biogazu z wytłoków lucerny i ilości biogazu z 1 tony wytłoków, wielkości uzyskiwanego ciepła odpadowego w okresie maj …

Kronika 2012

  Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Stern der Erinnerung /Joh16,22/ Gdy zachodzi słońce życia, rozbłyskają gwiazdy wspomnień   Rok 2012 dla Stowarzyszenia był smutny i pracowity. Pożegnaliśmy na zawsze śp. Stanisława Turka – naszego przyjaciela i zaangażowanego członka Stowarzyszenia. Stanisław odszedł niespodziewanie dla wszystkich – drugiego kwietnia 2012 r. Odwiedził mnie w Dzierdziówce dwa dni przed śmiercią. Nie byliśmy umówieni, …

Kronika 2013

I Opracowanie linii technologicznej do produkcji polskiego koncentratu białkowo-ksantofilowego z zielonki lucerny Kiedyś satysfakcjonujący dochód w gospodarstwie rolnym wynikał z połączenia wiedzy i umiejętności ludzi z możliwościami produkcyjnymi ziemi i stosowaną techniką. Dzisiaj jest to już niewystarczające uwarunkowanie. Rośnie rola energii w produkcji rolnej, szczególnie jej kosztów, co ma wpływ na uzyskiwanie satysfakcji finansowej z prowadzenia gospodarstwa. Stosowane technologie są coraz bardziej złożone, przez co ich wykorzystanie wymaga kooperacji …

Kronika 2014

I Droga wodna E40 W wyniku uzyskania grantu unijnego na przeprowadzenie prac przedprojektowych dla drogi wodnej E40 na odcinku od Dniepru do Wisły, którego współbeneficjentem jest Progress, w dniach 26-27.03.2014 r. w Brześciu została przeprowadzona Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Progress na Konferencji reprezentowali: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Prof. dr hab. Michał Woźniak, Mgr Jerzy Strząska, Mgr inż. Ryszard Maj. Materiały związane z tą Konferencją są opublikowane na stronie progress-dzierdziowka.pl pod zakładką Droga wodna E40. …

Kronika 2015

Rok 2015 w pracy Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS z/s w Dzierdziówce skupiony był na kilku problemach: I Kontynuacja prac w Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła.  Uczestniczyliśmy w pracach 3 Konferencji Międzynarodowych, które odbyły się w Łucku, Brześciu i Lublinie. Konferencje dokonywały oceny postępu prac nad Studium Wykonalności Drogi Wodnej E-40, wykonywanej przez międzynarodowe konsorcjum, któremu przewodniczył Instytut Morski z Gdańska. Prace zakończyły się przedstawieniem …

Kronika 2016

Część I Order Uśmiechu był dla Ś.P Prof. dr. Rolfa Dietera Rupperta najcenniejszy ze wszystkich jakie posiadał. Otrzymał go od Polskich Dzieci w podziękowaniu za wieloletnią, szeroką i wszechstronną pomoc jakiej udzielał w ciągu ponad 30 lat. Wspomnienie o tym Apostole Współpracy wraca do mnie w tej szczególnej chwili, kiedy jego inicjatywa i wieloletni uporczywy trud zbiera owoce. Wielka szkoda, że tego nie doczekał. Ś.P. Prof. dr. R. D. Rupperta …

Kronika 2017

„Człowiek rozumny przystosowuje się do świata. Nierozumny zaś uporczywie próbuje dostosować świat do siebie. Właśnie dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozumnych.” B.Shaw „Rozum to tylko narzędzie w rękach marzeń. Jeśli spełnia się Twoje pragnienie, a Ty wciąż nie jesteś usatysfakcjonowany i chcesz coraz więcej, to jest bardziej niż prawdopodobne, że sprawy zaszły za daleko. Nowe marzenia nigdy nie gasną. Trudno nad nimi zapanować. Kto umie panować nad marzeniami, zapanuje nad rzeczywistością.” …

Kronika 2018

„Bogactwo jest wówczas moralne, jeśli wokół nie ma biedy.” L. Tołstoj W roku 2018 kontynuowaliśmy naszą działalność w obszarze produktów lucerny w przystosowaniu do możliwości ich uzyskania na glebach Wyżyny Lubelskiej i Opatowsko-Sandomierskiej. Poniżej przedstawiamy propozycję koncepcji kompleksu energetyczno- agro- przetwórczego w oparciu o możliwości surowcowe i techniczno-technologiczne Cukrowni Werbkowice. Projekt WERBKOWICE Każdy rozwój związany jest z problemem energii. Dzisiaj nie jest już obojętne z jakich źródeł ona …

Kronika 2019

„Exegi monumentum aere perennius” Prof. M. Wilczek – to mój nauczyciel z okresu studiów w latach 1972-77 Spotkaliśmy się ponownie po 30 latach w 2007 roku w trakcie przygotowań do Konferencji dot. Lucerny w 2008 roku w Ulanowie, po tym na kolejnych konferencja w 2010 w Sandomierzu i 2012 r. w Suścu. Nic się nie zmienił mimo upływu 30 lat, tak samo empatyczny, życzliwy i dobry. Zawsze umiał znaleźć w każdym coś interesującego. Pamiętam swój egzamin …

Kronika 2020

„Uczynki ludzi są najlepszymi tłumaczeniami ich myśli” John Locke Znaczenie koncentratu białkowego (APC, XP) z lucerny w żywieniu kur niosek. Prof. dr hab. Eugeniusz R. GrelaInstytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Wobec zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt (1831/2006) trwają intensywne poszukiwania alternatywnych dodatków paszowych. Wśród wielu propozycji i rozwiązań na uwagę zasługuje wykorzystanie fitobiotyków i różnych roślin leczniczych. Interesującą rośliną …