Kronika

Podnoszenie konkurencyjności na poziomie lokalnym i regionalnym aktualnie staje się podstawowym celem działań zarówno samorządowych władz administracyjnych, jak i zarządów podmiotów gospodarczych, instytucji, a także szerokich grup społecznych. Przyjmujemy, iż zespolenie tych ogniw wokół wspólnie przyjętych celów rozwojowych i wybór metod ich realizacji w znacznym stopniu może przyśpieszyć przebudowę struktur regionalnych i lokalnych, dostosowując je do nowych wyzwań cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego.

Na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy struktur regionalnych i lokalnych w coraz większym stopniu wpływać będą impulsy oraz bariery generowane zarówno przez uwarunkowania wewnętrzne, jak i impulsy i bariery wynikające ze współczesnych tendencji rozwoju społeczno-gospodarczo i kulturowego płynące z otoczenia światowego, europejskiego, a także krajowego.

Dalszy rozwój regionu rzeszowskiego oraz związanych z nim struktur subregionalnych, ponadlokalnych (powiatów) i lokalnych (miast, gmin), musi więc nawiązywać do:

  • nasilającego się światowego procesu przemian cywilizacyjnych, prowadzących do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, w którym podstawowym czynnikiem rozwoju jest wiedza,
  • nasilających się procesów integracji europejskiej,
  • zakładanych kierunków przebudowy przestrzeni krajowej,
  • uwarunkowań wewnątrz regionalnych, wynikających z różnego poziomu rozwoju społecznego, kulturowego i jakości zasobów przyrodniczych.

Należy zaznaczyć, iż region rzeszowski zajmuje szczególne miejsce w przestrzeni krajowej. Z jednej strony jest on elementem najsłabiej rozwiniętego południkowego układu pogranicza wschodniego (tzw. ściany wschodniej, obejmującej obszary województwa lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) a z drugiej elementem układu równoleżnikowego, przyszłego pasma rozwoju, ciągnącego się wzdłuż planowanego ciągu transportowego – autostrady A-4.

Wychodząc z powyższych przesłanek oraz w nawiązaniu do dawnych tradycji samoorganizacji społeczeństwa lokalnego w różne formy działania, a także doświadczeń francuskich, zwłaszcza okolic Aube w Szampanii, podjęto działania na rzecz powołania Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce. Przyjęto, iż jego podstawowym zadaniem będzie gromadzenie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej procesów kształtowania i tendencji rozwoju rzeszowskiego układu regionalnego, a także struktur lokalnych, w powiązaniu z ich otoczeniem oraz uwarunkowaniami wewnętrznymi. Zakładamy, że działania te są niezbędnym warunkiem do wytyczania racjonalnych kierunków rozwoju województwa, powiatów i gmin, a także przyczynią się do zwiększania zasobów intelektualnych społeczeństwa, szczególnie młodzieży oraz władz samorządowych i kadry zarządzającej różnorodnymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Chcemy w ten sposób włączyć się w propagowanie i wdrażanie demokratycznych zasad uczestnictwa społeczeństwa w zarządzaniu układami samorządowymi, rozwijać zasady partnerstwa sektora publicznego, prywatnego i społecznego oraz krzewić ideę strategicznego myślenia o przyszłości: jednostki, rodziny, układu lokalnego czy regionalnego.

Kronika 2005

Kronika 2006

Kronika 2007

Kronika 2008

Kronika 2009

Kronika 2010

Kronika 2011

Kronika 2012

Kronika 2013

Kronika 2014

Kronika 2015

Kronika 2005

PIERWSZE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 11 CZERWCA 2005 ROKU Działania na rzecz powołania Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” z siedzibą w Dzierdziówce podjęte zostały na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, które odbyło się z inicjatywy mgr inż. Ryszarda Maja w domu Ewy i Ryszarda Majów W Dzierdziówce 11 czerwca 2005 roku. Uczestniczyli w nim: mgr Władysław Bobek – dziennikarz, wojewoda tarnobrzeski w latach 1975-1982, inż. Jan Misiak – były wicewojewoda tarnobrzeski, były naczelny …

Kronika 2006

II MIĘDZYNARODOWE POLSKO-FRANCUSKIE SEMINARIUM NAUKOWE Trzydnik Duży, 23 września 2006 r. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Societe Academique Aube-Troyes, Wójt i Rda Gminy Trzydnik Duży – zorganizowali i przeprowadzili II polsko-francuskie seminarium naukowe nt: Kierunki przebudowy …

Kronika 2007

WIZYTA PREZYDIUM SOCIETE ACADEMIQUE AUBE – TROYES W POLSCE 30 maja – 3 czerwca 2007 r. Prezydium Stowarzyszenia Akademickiego Aube – Troyes (Region Szampanii – Arden) w osobach: Pani Francoise Demesy – Prezydent Societe Academique Aube, Pan Hubert Richard z małżonką – Wice-Prezydent Societe Academique Aube, Pan dr Jean Paul Charlot z małżonką – Sekretarz Naukowy Societe Academique, Pan Joseph …

Kronika 2008

WYJAZD STUDYJNY DO SZAMPANII 11 czerwca – 15 czerwca 2008 r. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce zorganizowało wyjazd studyjny do Francji celem zapoznania się z technologią produkcji Protein Xantophyle (PX-1) z lucerny. W wyjeżdzie uczestniczyli: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, prof. dr hab. Marek Ćwintal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr hab. Anna Czech – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, mgr inż. Ryszard Maj …

Kronika 2009

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE W KARLSRUHE Karlsruhe, 5-7 lutego 2009 r. W dniach 5.02-7.02.2009 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Instytucie Polityki i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Karlsruhe, poświęcone idei drogi wodnej Wschód – Zachód. Seminarium było kontynuacją dyskusji rozpoczętej na seminarium w Sandomierzu w dniu 28.11.2008 r. Organizatorem i inicjatorem spotkania był prof. R. D. Ruppert wraz ze swoimi kolegami: prof. Nestmannem, prof. Rottengartem, prof. Kowalskim z Uniwersytetu …

Kronika 2010

PUBLIKACJE Wydanie IV tomu Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej w końcu 2009 roku pt. „Prozdrowotne działanie ekstraktu z liści lucerny w żywieniu człowieka” miało na celu zainteresowanie przedstawicieli nauk medycznych tym produktem. Wzmocniliśmy je wydając w maju 2010 roku tom V Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt. „Ekstrakt z liści lucerny w badaniach” pod redakcją Z. Zioło, M. Wożniak, E. Kowalczuk-Vasilev, R. Maj. Konsultantem bromatologicznym …

Kronika 2011

29.01.2011 r. uczestniczyliśmy wspólnie z Panem mgr inż. Stanisławem Kosikowskim – właścicielem fermy tuczu trzody chlewnej w Dąbrowie Olbięckiej gm. Trzydnik Duży, pow.Krasnik, woj. Lubelskie w targach technologii produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Targi odbywały się w hali ARENA w Poznaniu. Chodziło nam o uzyskanie informacji na temat: możliwości technologicznych uzyskiwania biogazu z wytłoków lucerny i ilości biogazu z 1 tony wytłoków, wielkości uzyskiwanego ciepła odpadowego w okresie maj …

Kronika 2012

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Stern der Erinnerung /Joh16,22/ Gdy zachodzi słońce życia, rozbłyskają gwiazdy wspomnień   Rok 2012 dla Stowarzyszenia był smutny i pracowity. Pożegnaliśmy na zawsze śp. Stanisława Turka – naszego przyjaciela i zaangażowanego członka Stowarzyszenia. Stanisław odszedł niespodziewanie dla wszystkich – drugiego kwietnia 2012 r. Odwiedził mnie w Dzierdziówce dwa dni przed śmiercią. Nie byliśmy umówieni, przyjechał …

Kronika 2013

I Opracowanie linii technologicznej do produkcji polskiego koncentratu białkowo-ksantofilowego z zielonki lucerny Kiedyś satysfakcjonujący dochód w gospodarstwie rolnym wynikał z połączenia wiedzy i umiejętności ludzi z możliwościami produkcyjnymi ziemi i stosowaną techniką. Dzisiaj jest to już niewystarczające uwarunkowanie. Rośnie rola energii w produkcji rolnej, szczególnie jej kosztów, co ma wpływ na uzyskiwanie satysfakcji finansowej z prowadzenia gospodarstwa. Stosowane technologie są coraz bardziej złożone, przez co ich wykorzystanie wymaga kooperacji …

Kronika 2014

  I Droga wodna E40 W wyniku uzyskania grantu unijnego na przeprowadzenie prac przedprojektowych dla drogi wodnej E40 na odcinku od Dniepru do Wisły, którego współbeneficjentem jest Progress, w dniach 26-27.03.2014 r. w Brześciu została przeprowadzona Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Progress na Konferencji reprezentowali: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Prof. dr hab. Michał Woźniak, Mgr Jerzy Strząska, Mgr inż. Ryszard Maj. Materiały związane z tą Konferencją są opublikowane na stronie progress-dzierdziowka.pl pod zakładką Droga wodna …

Kronika 2015

Rok 2015 w pracy Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS z/s w Dzierdziówce skupiony był na kilku problemach: I Kontynuacja prac w Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła.  Uczestniczyliśmy w pracach 3 Konferencji Międzynarodowych, które odbyły się w Łucku, Brześciu i Lublinie. Konferencje dokonywały oceny postępu prac nad Studium Wykonalności Drogi Wodnej E-40, wykonywanej przez międzynarodowe konsorcjum, któremu przewodniczył Instytut Morski z Gdańska. Prace zakończyły się przedstawieniem …

Kronika 2016

  Order Uśmiechu był dla Ś.P Prof. dr. Rolfa Dietera Rupperta najcenniejszy ze wszystkich jakie posiadał. Otrzymał go od Polskich Dzieci w podziękowaniu za wieloletnią, szeroką i wszechstronną pomoc jakiej udzielał w ciągu ponad 30 lat. Wspomnienie o tym Apostole Współpracy wraca do mnie w tej szczególnej chwili, kiedy jego inicjatywa i wieloletni uporczywy trud zbiera owoce. Wielka szkoda, że tego nie doczekał. Ś.P. Prof. dr. R. D. Rupperta i jego …