Powrót do Kronika

Kronika 2008

WYJAZD STUDYJNY DO SZAMPANII

11 czerwca – 15 czerwca 2008 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce zorganizowało wyjazd studyjny do Francji celem zapoznania się z technologią produkcji Protein Xantophyle (PX-1) z lucerny. W wyjeżdzie uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • prof. dr hab. Marek Ćwintal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. Anna Czech – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • mgr inż. Ryszard Maj – PROGRESS.

W trakcie wizyty zapoznano nas z technologią uprawy i przetwarzania zielonki lucerny na:
– susz paszowy z całych roślin lucerny,
– koncentrat soku lucerny tzw. PX-1.

Poza tym odbyliśmy spotkania z rolnikami kantonu Arcis sur Aube – Panem Alain Herbinet, Froncois Duayen i jego żoną, Jacquesem Caillot, Leo Debellem, którzy prowadzą swoje gospodarstwa na bardzo wysokim poziomie ale w różny sposób zorganizowane.

Przewodnikiem i opiekunem jak zawsze we Francji był niezrównany Władziu Fircowicz (dziękujemy Władysław za wszystko).

Uzyskane doświadczenie z tego wyjazdu było potrzebne w trakcie przygotowywanej na lipiec międzynarodowej konferencji nt.wykorzystania produktów lucerny w żywieniu ludzi i zwierząt.


fot.1 „Republika to jedność, niepodzielność, wolność, równość i braterstwo, albo śmierć”. Tablica znajduje się nad wejściem głównym do Merostwa Troyes, dep. Aube, region Szampania-Ardenne


fot.2 Marek Ćwintal, Władysław Fircowicz, Leo Debelle, Anna Czech, Eugeniusz Grela


fot.3 Anna Czech, Marek Ćwintal, Eugeniusz Grela, Ryszard Maj, Władysław Fircowicz


III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PRODUKTY Z LUCERNY W ŻYWIENIU LUDZI I ZWIERZĄT

Ulanów, 10 lipca – 11 lipca 2008 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: Produkty z lucerny w żywieniu ludzi i zwierząt zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia PROGRESS w Dzierdziowce przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu w REIMS Champagne-Ardenne, Akademii Medycznej w Lublinie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie i innych instytucji i organizacji.

Patronat nad Konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan dr. Marek Sawicki. Konferencja odbyła się w hotelu Galicja w Ulanowie, pow. Nisko. W konferencji uczestniczyło ok.180 osób w tym 41 samodzielnych pracowników naukowych wszystkich óśrodków akademickich w kraju zajmujących się żywieniem ludzi i zwierząt, biotechnologią, medycyną, farmacją, uprawą roślin, kontrolą jakości produktów żywnościowych, ograniczeniem emisji odorów z rolnictwa. Konferencję prowadził Pan Prof.dr hab.Eugeniusz R.Grela z Instytutu Żywienia UP Lublin. Konferencja była również jednym z punktów obchodów 55 lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP Lublin. Dziekan tego Wydziału – Pan Prof. dr hab.Tomasz Gruszecki rozpoczynając konferencję mówił o histori i dorobku tego Wydziału i Uczelni.

Materiałem do dyskusji były wygłoszone referaty oraz wydany przez PROGRESS 3 tom Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo Wschodniej pt. Produkty lucerny w żywieniu ludzi i zwierząt. Redaktorem tego tomu jest Pan Prof. dr hab. Eugeniusz R.Grela oraz Pani dr hab. Anna Czech.

W konferencji uczestniczyło wielu lekarzy, hodowców,rolników, nauczycieli, pracowników samorządów. Wypracowane wnioski z konferencji posłużyć powinny do opracowania propozycji grantów badawczych składanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


fot.1 Eugeniusz Grela, Zbigniew Zioło, Ryszard Maj


fot.2 Ryszard Maj, Eugeniusz Grela, Jacek Skomiał


fot.3 Stefania Kinal, Jan Tywończuk, Ryszard Maj, Henrietta Tywończuk, Eugeniusz Grela


fot.4 Uczestnicy konferencji


DROGA WODNA

Sandomierz, Hotel Basztowy, 28 listopada 2008 r.

W nawiązaniu do inicjatywy podjętej przez Prof. R.D.Rupperta i jego Kolegów z Uniwersytetu w Karlsruhe, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” zorganizowało seminarium nt. „Od Morza Czarnego do Bałtyku i Berlina” – droga wodna Dniepr-Bug-Wisła-Odra.

W seminarium uczestniczyły następujące osoby:

 • prof. R. D. Ruppert – Uniwersytet Kralsruhe
 • prof. M. Jankiv – Radca Minister Ambasady Ukrainy w Polsce
 • prof. E. R. Grela – Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt – UP Lublin
 • prof. A. Marczuk – Prodziekan Wydz.Inżynierii Produkcji – UP Lublin
 • prof. T. Głuski – Prodziekan Wydz.Inżynierii Produkcji – UP Lublin
 • prof. R. Kornijów – Kier.Katedry Hydrobiologii – UP Lublin
 • prof. Z. Zioło – Kier. Zakł. Przedsieb. i Gospod. Przestrzennej – UP Kraków
 • prof. M. Wożniak – Kier. Katedry Statystyki – UE Kraków
 • dr W. Sobolewski – adiunkt w Instytucie Nauk o Ziemi – UMCS Lublin
 • Andrzej Szerniewicz – Dyr. Przedsięb. „Dniepr-Bug” w Pińsku
 • dr Marek Soboń – W-ce Prezes „Grupy Ożarów”
 • J. Misiak – wojewoda tarnobrzeski
 • M. Chmielewski – Dyr. Dep. – Ministerstwo Infrastruktury
 • P. Daca – Radca – Ministerstwo Infrastruktury
 • B. Faszczewski – Specjalista – Ministerstwo Infrastruktury
 • S. Kraska – Naczelnik Wydz. – Starostwo w Sandomierzu
 • B. Kaliszuk – Dyr.Wydz. – Starostwo w Białej Podlaskiej
 • Z. Garbień – Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych
 • J. Szczygieł – RZGW Sandomierz
 • A. Kubica – RZGW Sandomierz
 • A. Ackermann – Kancelaria Prawna Karlsruhe
 • K. Kata – ornitolog
 • Z. Rysiak – przedsiebiorca
 • T. Prokop – armator
 • K. Przewłocki – RZGW Kraków
 • L. Bętkowski – armator
 • L. Bagiński – RZGW Warszawa
 • M. Strząska – Port Sandomierz
 • J. Strząska – właściciel Portu Sandomierz
 • R. Maj – Prezes Stowarzyszenia „PROGRESS”

Seminarium otworzyli i powitali przybyłych Gości R.Maj i J.Strząska. Poproszony o zabranie głosu Prof. R.D.Ruppert przedstawił i uzasadnił ideę połączenia wodnego „Od Morza Czarnego do Bałtyku i Berlina”. Prof. Zbigniew Zioło w swoim referacie odniósł się do roli i funkcji jaką może spełniać omawiana koncepcja w rozwoju regionalnym, krajowym i europejskim. Dr W.Sobolewski – przedstawił różne warianty trasy kanału Bug-Wisła, uwzględniające uwarunkowania geograficzne, użytkowania gruntów itp. Dyr. A.Szerniewicz – zreferował problemy transportu wodnego na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem kanału <Dniepr-Bug>. W konstruktywnej dyskusji głos zabrali: Prof.R. Kornijów – mówił o zagrożeniach związanych z przemieszczaniem się obcych gatunków ryb wraz z wodami z dorzecza Dniepru. Prof. A.Marczuk – zwracał uwagę na poprawę zasobności i retencyjności wodnej gleb Lubelszczyzny. Prof. E.R.Grela – wyraził potrzebę zajęcia stanowiska rządu w tej sprawie. Prof. R.D.Ruppert – odpowiadajac na niektóre pytania, prosił o przedstawienie wielkości mas towarowych jakie są przemieszczane w kierunku wschodnim i zachodnim transportem samochodowym i kolejowym. Armatorzy, Pan T.Prokop, L.Bętkowski, Z.Garbień, J.Strząska – podkreślali konieczność podjęcia prac dla realizacji starego programu WISŁA2000. Wyrazili przekonanie, że omawiana koncepcja połączenia wodnego Dniepr-Bug-Wisła-Odra implikuje regulacje Wisły na odcinku od Oświęcimia do Bałtyku. R.Maj postawił problem zwiększenia retencyjności i zasobności wodnej lubelszczyzny wodami Sanu w wielkości ok. 25-30% przepływu średnio rocznego tej rzeki na wysokości 10 km powyżej ujścia Wisłoku. Pozwoliłoby to na znaczną poprawę efektywności produkcji kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji zdrowej żywności, budowy kilkudziesięciu zbiorników retencyjnych, produkcji zielonej energii, poprawy turystycznej atrakcyjności regionu. Czyste wody Sanu zgromadzone w zbiornikach retencyjnych po wykonaniu w/w prac mogłyby zostać użyte na uzupełnienie ubytków w kanale <Bug-Wisła> oraz do chłodzenia projektowanych elektrowni przy Lubelskim Zagłębiu Węglowym. San w określonym wyżej miejscu ma przepływ ok. 83,6 m³/h., wykorzystując 25% tego przepływu do zasilenia Lubelszczyzny, możemy rocznie podać około 650 mln m³ czystej wody (tj.1,5 raza więcej od pojemności zbiornika Solina).

Podsumowując dyskusje Prof. Z. Zioło jeszcze raz podkreślił konieczność patrzenia na zasoby w ujęciu dynamicznym. Profesor uznał za potrzebną kontynuację dyskusji na międzynarodowej konferencji dotyczącej tej problematyki.