Technologie

Wśród zadań samorządu gminnego znalazły się nowe dyspozycje wynikające z Ustawy z dnia 01.07.2011r dot. utrzymania czystości i porządku w gminach.

Przedstawione poniżej:

  1. Technologia frakcjonowanej depolimeryzacji poliolefin do oleju opałowego
  2. Specyfikacja materiałów wsadowych, do w/w technologi
  3. Projekt NRW 1 synergizujący technologię depolimeryzacji z technologią wychwytywania C0² powstającego przy depolimeryzacji

są poszukiwaniem nowych źródeł energii w drodze utylizacji materiałów odpadowych miedzy innymi takich, jak: poliolefiny z odpadów komunalnych czy w rolnictwie; odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i roślin uprawianych specjalnie w celu uzyskania biogazu. Technologie te emitują  znaczne ilości dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym.

Prowadzone od wielu lat badania zespołu dr M. Sappoka z firmy CLIVIA GmbH w Wegberg-Wildenrath w Niemczech przedstawiają nowe możliwości przeprowadzenia procesu absorpcji CO² w zamkniętej instalacji do produkcji białka z alg morskich. Synergia techniczna i technologiczna dwóch instalacji może okazać się rozwiązaniem interesującym, również z punktu widzenia ekonomicznego dla gmin, biznesu oraz rolnictwa.

W sektorze rolniczym pracujące bigazownie wytwarzają w komorach fermentacyjnych, w zależności od substratu, rodzaju bakterii fermentacji metanowej i przebiegu procesu fermentacji ii., oprócz metanu również CO² w ilościach dochodzących do 50% ogólnej produkcji biogazu.
(K.Węglarzy, M.Bereza, s.37, t.10, SRiLPP-W Progress)

Biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW energii elektrycznej w ciągu roku emituje:
– ok.1,8 mln m³ CO²,
– 1m³ CO² waży ok. 2kg,
– 1 tona alg morskich wiąże ok. 2-3 ton CO² ,
– w ciągu roku pracy można wytworzyć ok. 1200 ton alg,
– co daje dzienną produkcję ok. 3 ton, które można zastosować jako doskonałej jakości dodatek paszowy, a być może, również jako suplement żywieniowy dla ludzi.

Produkcja oleju opałowego/napędowego z tworzyw sztucznych, z olejów zużytych i olejów do przepłukiwania metodą depolimeryzacji frakcjonowanej

Specyfikacja dla dostawy materiałów wsadowych do wypróbowania w linii Clyvia CL-500

Projekt NRW 1


W obecnych pracach Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS zajmujemy się między innymi budową modułu technologicznego powiązanego energetycznie i technologicznie z biogazownią rolniczą o mocy 0,5 MW, który z soku lucerny będzie wytwarzał koncentrat białkowo-ksantofilowy służący do suplementacji żywienia ludzi i zwierząt. Uważam za celowe rozwinięcie tych prac o absorpcję CO², powstającego w biogazowni w celu ograniczenia jego emisji i uzyskania nowego produktu proteinowego. Byłoby to kolejne rozwiązanie synergistyczne występujące w tym kompleksie energetyczno-agro-przetwórczym, wzmacniające jego efekt ekologiczny oraz poprawiające wyniki ekonomiczne gospodarstwa neo-profesjonalnego, będącego właścicielem w/w kompleksu.

Za kilka lat będziemy zobligowani przez Unię Europejską do mocnego ograniczenia wszelkich emisji gazów cieplarnianych, w tym i CO² w sektorze rolnictwa. Trzeba już dzisiaj szukać rozwiązań przede wszystkim takich, które są nie tylko podatkiem, ale w wyniku synergii przynoszą korzyści producentom rolnym.

Stowarzyszenie PROGRESS będzie aktywnie w tym procesie uczestniczyć.

Ryszard Maj
Konrad Ziędalski