Powrót do Kronika

Kronika 2005

PIERWSZE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 11 CZERWCA 2005 ROKU

Działania na rzecz powołania Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” z siedzibą w Dzierdziówce podjęte zostały na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, które odbyło się z inicjatywy mgr inż. Ryszarda Maja w domu Ewy i Ryszarda Majów W Dzierdziówce 11 czerwca 2005 roku. Uczestniczyli w nim:

 • mgr Władysław Bobek – dziennikarz, wojewoda tarnobrzeski w latach 1975-1982,
 • inż. Jan Misiak – były wicewojewoda tarnobrzeski, były naczelny inżynier ds. Energo-maszynowych Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki ,,SIARKOPOL” w Tarnobrzegu,
 • mgr Stanisław Turek – wicestarosta powiatu Stalowa Wola, były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli,
 • mgr Andrzej Karaś – wójt gminy Zaleszany,
 • dr Tadeusz Puka – dyrektor KiZPS ,,SIARKOPOL” w latach 1998-2001,
 • mgr inż. Zygmunt Czerwiński – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu,
 • prof. dr hab. Michał Woźniak – Zakład Statystyki, Akademia Ekonomiczna, Kraków,
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło,
 • mgr inż. Ryszard Maj.

Porządek zebrania:

W zagajeniu Ryszard Maj, inicjator spotkania, przedstawił idee i wstępną koncepcję stowarzyszenia.

Następnie referat „Europejskie uwarunkowania rozwoju regionu rzeszowskiego” przedstawił prof. Zbigniew Zioło, który omówił główne kierunki współczesnych przemian cywilizacyjnych związanych z przechodzeniem do fazy społeczeństwa informacyjnego. Referent podkreślił konieczność coraz precyzyjniejszego poznawania procesów integracji europejskiej, jako koniecznego warunku w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. a szczególnie jego północnej części.

W dyskusji dotyczącej tematu przedstawionego referatu zwracano uwagę na potrzebę podejmowania oddolnych inicjatyw na samorządowym szczeblu lokalnym i działań instytucji pozarządowych w zakresie samoorganizacji. Uznano, że dobrym krokiem w tym kierunku jest powołanie odpowiedniego stowarzyszenia, nad zakresem działalności którego powinni myśleć założyciele, a później wszyscy jego członkowie. Nawiązano również do wyjazdów do Francji, organizowanych przez Ryszarda Maja, w których brali udział przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji administracyjnych oraz władz samorządowych, a także do wizyt w Polsce gości z Francji. Uznano, iż zarówno referat jak i precyzyjniejsze sprawozdanie z wyjazdów należy udostępnić szerszemu ogółu społeczeństwa.

Na koniec wszyscy zebrani otrzymali zadania przygotowania propozycji co należy robić aby zahamować tendencje recesji gospodarczej i społecznej w naszym regionie.

Członkami założycielami Stowarzyszenia „PROGRESS” są:

 • dr Irmina Zioło – Wydział Pedagogiczny, Akademia Pedagogiczna, Kraków,
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło – Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Akademia Pedagogiczna, Kraków (kierownik): Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie (sekretarz naukowy),
 • dr Tadeusz Puka – były dyrektor Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki ,,SIARKOPOL”,
 • mgr inż. Ryszard Maj – rolnik, były dyrektor Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, Urząd Wojewódzki, Tarnobrzeg; były dyrektor Państwowych Zakładów Zbożowych, Tarnobrzeg; obecnie właściciel firmy REMA,
 • Ewa Maj – Wojewódzki Zarząd Urządzeń Wodnych, Tarnobrzeg (inspektor),
 • mgr Anna Maj – psycholog społeczny, Contract Administration, Warszawa,
 • mgr Magdalena Maj – psycholog międzykulturowy, Wydawnictwo Bauer, Warszawa,
 • mgr Władysław Bobek – dziennikarz, były wojewoda tarnobrzeski,
 • mgr Ryszard Cetnarski – geograf, były dyrektor ORBIS POLSKA,
 • mgr inż. Mieczysław Paterek – były dyrektor Przedsiębiorstwa Budowy Mostów, obecnie przedsiębiorca prywatny,
 • Edward Paterek – instruktor lotnictwa sportowego, aeroklub ST Wola (kierownik),
 • inż. Waldemar Lekan – instruktor lotnictwa sportowego, aeroklub ST Wola,
 • inż. Piotr Moch – prywatny przedsiębiorca, instruktor lotnictwa sportowego, aeroklub ST Wola,
 • mgr Krzysztof Wrzosek – ŚODR Sandomierz (główny specjalista),
 • mgr inż. Krystyna Klimont – ŚODR Sandomierz (starszy specjalista ds. produkcji roślinnej).

ZEBRANIE 23 LIPCA 2005 ROKU

Drugie spotkanie, podobnie jak pierwsze, odbyło sie w Dzierdziówce 27 lipca 2005 roku, w domu Ewy i Ryszarda Majów. W spotkaniu uczestniczyli:

 • mgr Władysław Bobek,
 • inż. Lech Baran,
 • dr Tadeusz Puka,
 • inż. Jan Misiak,
 • mgr inż. Ryszard Maj,
 • dr Irmina Zioło,
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło.

Porządek zebrania:

Po zagajeniu Ryszard Maj przedstawił do dyskusji propozycje statutu Stowarzyszenia.

W dyskusji Władysław Bobek mówił o uwarunkowaniach rozwoju demograficznego województwa podkarpackiego i jego północnej części, zastanawiał się nad oczekiwaniami społeczności lokalnych związanych z działalnością Stowarzyszenia. Zgłosił propozycję współpracy Stowarzyszenia z Edukacyjną Telewizją Satelitarną EDUSAT, emitującą wykłady WSSE w Warszawie, której rektorem jest prof. Wojciech Pomykało, a także z innymi ośrodkami naukowymi.

Tadeusz Puka zastanawiał się nad źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia, obszarem jego oddziaływania, adresatami jego działalności badawczej, edukacyjnej, wydawniczej.

Jan Misiak postulował wykonywanie diagnozy obecnego stanu gospodarki północnej części województwa, a może całego jego obszaru, oraz podjęcie prowadzenia badań porównawczych z innymi regionami, prowadzenie monitoringu aktualnie zachodzących zmian. Przykładowo zarysował sytuację gospodarczą byłego województwa tarnobrzeskiego, gdzie następuje recesja przemysłu, odpływ wykształconej młodzieży do dużych aglomeracji miejskich i poza granice kraju.

W nawiązaniu do tych wypowiedzi, Zbigniew Zioło zaproponował współpracę stowarzyszenia z Sekcją Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Zaproponował również nazwę stowarzyszenia – Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce, która to nazwa w wyniku dyskusji została przyjęta. W swoim wystąpieniu mówił o myśleniu w konwencji procesu dynamicznego skierowanym ku przyszłości. Zarysował swoje stanowisko dotyczące dystansu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego między rozwiniętymi ekonomicznie regionami europejskimi a regionem podkarpackim oraz wskazał na konieczność doskonalenia wiedzy w tym zakresie przez liderów społecznych, przedstawicieli władz samorządowych i in. Zaproponował, aby Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS”, prowadziło działalność wydawniczą w serii – Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej przy współpracy ze wspomniana Sekcją Gospodarki Przestrzennej, Zakładem Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej w Krakowie i innymi chętnymi do współpracy instytucjami.

Przewodniczący zebraniu Ryszard Maj, podsumowując wyniki dyskusji poprosił obecnych aby swoje wypowiedzi przedłożyli w formie pisemnej. Poinformował uczestników spotkania o zainteresowaniu współpracą Société Académique w Aube ze Stowarzyszeniem „PROGRESS”.

ZEBRANIE 23 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU

Trzecie spotkanie odbyło się 23 października 2005 roku w Dzierdziówce, w domu Ewy i Ryszarda Majów. W spotkaniu uczestniczyli:

 • mgr inż. Ryszard Maj,
 • mgr inż. Mieczysław Paterek,
 • mgr Stanisław Turek,
 • dr Tadeusz Puka,
 • dr Irmina Zioło,
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło.

Porządek zebrania:

Po zagajeniu Ryszard Maj poinformował o pracach rejestracyjnych w KRS Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce oraz przedstawił propozycję przygotowania do druku i wydanie książki na temat – Rolnictwo departamentu Aube w latach 1958-1988.

Zbigniew Zioło przestawił do dyskusji tytuł, koncepcję i układ proponowanego wydawnictwa pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS”.

Tadeusz Puka zaproponował opracowanie historii działalności Kopalni Siarki „JEZIÓRKO”.

Mieczysław Paterek przedstawił historię powstania wsi Zbydniów, Dzierdziówka, Turbia i innych miejscowości w gminie Zaleszany.

Postanowiono, że zebrania ogólne będą się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, a zebrania zespołów tematycznych – według planów tych zespołów.