Powrót do Kronika

Kronika 2013

I
Opracowanie linii technologicznej do produkcji polskiego koncentratu białkowo-ksantofilowego z zielonki lucerny

Kiedyś satysfakcjonujący dochód w gospodarstwie rolnym wynikał z połączenia wiedzy i umiejętności ludzi z możliwościami produkcyjnymi ziemi i stosowaną techniką. Dzisiaj jest to już niewystarczające uwarunkowanie. Rośnie rola energii w produkcji rolnej, szczególnie jej kosztów, co ma wpływ na uzyskiwanie satysfakcji finansowej z prowadzenia gospodarstwa. Stosowane technologie są coraz bardziej złożone, przez co ich wykorzystanie wymaga kooperacji z różnymi firmami i instytucjami obsługi rolnictwa. Wymaga również profesjonalnej współpracy między rolnikami, ponieważ profesjonalna kooperacja w rolnictwie przynosi korzyści każdemu z kooperantów. Korzyści te daje się zauważyć w kosztach produkcji i jej jakości, większych przychodach oraz większej ilości czasu wolnego, który możemy poświęcić rodzinie na dokształcanie lub wypoczynek.

Technologia, którą opracowaliśmy spełnienia w/w uwarunkowania.

Moduł technologiczny ma swoje oparcie w wieloletnich badaniach naukowych dot. koncentratu białkowo-ksantofilowego prowadzonych w Polsce przez Lubelski Ośrodek Naukowy pod przewodnictwem Pana Prof.dr hab.Eugeniusza R.Greli z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Publikacje związane z tymi badaniami znajdują się w tomach 3, 6, 8, 10, wydanych w ramach Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej, Wyd. PROGRESS w Dzierdziówce, oraz są one również udostępnione na stronie www.progress-dzierdziowka.pl.

Koncepcja technologiczna wynika również z zarejestrowanych patentów w USA, istniejących opracowań technologicznych dot. odzysku białka z miazgi ziemniaczanej, pracujących wielkich technologii w 2 fabrykach w Szampanii oraz własnych pomysłów i rozwiązań.

Propozycja nasza oparta jest na polskich urządzeniach (w Polsce produkowanych), posiada 6 węzłów regulacyjnych, które pozwolą dostosować linię do każdego surowca <zielonego>. Przeznaczona jest dla gospodarstw o różnej powierzchni użytków rolnych ale znajdujących się na Wyżynie Lubelskiej, rędzinach chełmskich, Wyżynie Opatowsko-Sandomierskiej, Kujawach, dolinie Odry w okolicach Górażdży, ponieważ o jakości produktu uzyskiwanego na tej technologii przesądzają w najwyższym stopniu gleby na których lucerna powinna być uprawiana. Niewielkie rozmiary linii zdeterminowane są strukturą obszarową gospodarstw występujących w wyżej wymienionych Regionach.

Za podstawę do projektowania przyjęto powierzchnie uprawy lucerny -100 ha i plon 50 t/ha, uprawianą w czystym siewie przez 3 lata na tzw. polu wypadającym. Zbiór zielonki wyniesie ok. 5000 ton w sezonie trwającym od 25 maja do 25 września. Uzyskać możemy ok. 170-180 ton koncentratu o zawartości 50-52% białka, co pozwala na suplementację ok. 30000 szt. trzody chlewnej i skrócenie o 12-14 dni cyklu produkcyjnego tucznika (tom 3 str. 84, red. E.R.Grela, wyd. Progress), oznacza to zmniejszenie kosztów tuczu w/w ilości świń o ok. 1,24 mln zł (tom 10, str. 22, red. E.R.Grela, wyd. Progress). Produktem odpadowym są wytłoki z których możemy uzyskać ok. 3500-3750 ton kiszonki. Jeżeli dysponujemy tanim ciepłem możemy zamiast kiszonki wyprodukować ok. 800-900 ton suszu paszowego o zawartości 14-15% białka.

Linia składa się z następujących sekcji:

 1. Rozładunek i przyjęcie surowca.
 2. Obróbki mechanicznej.
 3. Obróbki chemicznej.
 4. Obróbki termicznej.
 5. Separacji i mieszania.
 6. Suszenia.
 7. Zabezpieczenia anty-oksydacyjnego
 8. Granulacji.
 9. CIP.
 10. Pakowania i magazynowania.

Rys 1. Schemat polskiej linii technologicznej do produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny.

Pozostałych schematów, bilansów masowych, energetycznych, elektrycznych, technologicznych, urządzeń ii. nie prezentuję ze względu na zamiar zgłoszenia zastrzeżenia patentowego.

Skład osobowy zespołu biorącego udział w pracach nad koncepcją polskiej linii technologicznej do produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny.

 • Konrad Byszewski – Biuro Inżynierskie – Poznań
 • Roman Wiśniewski – Biuro Inżynierskie – Poznań
 • Zbigniew Rębacz – Spomasz Wronki
 • Dariusz Stachowiak – Spomasz Wronki
 • Piotr Skrzypkowiak – Spomasz Wronki
 • Krzysztof Puzdrowski – Stallkamp
 • Stanisław Kosikowski – Dąbrowa Olbięcka, pow. Kraśnik
 • Ryszard Maj – Progress-Dzierdziówka.

 

II
 

13.10.2013 r. złożona została do Marszałka Województwa Lubelskiego propozycja przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dot. wdrożenia technologii produkcji polskiego koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny. Wniosek obejmuje dwie lokalizacje linii technologicznej:

 • jedna na glebach rędzinnych w Bezku /gospodarstwo Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie/ pracująca na cieple uzyskanym z peletów z słomy rzepakowej lub zbożowej,
 • druga w na glebach lessowych Wyżyny Lubelskiej, w gospodarstwie prowadzącym chów trzody chlewnej, pracująca na cieple odpadowym biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW.

Poza technologią chcemy uzyskać  informacje ekonomiczne dot. przepływów finansowych i występujących synergii w obu przypadkach. Jest to bardzo istotne dla producentów rolnych jako przyszłych inwestorów i użytkowników tej technologii.

Partnerem wiodącym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie a parterami zaangażowanymi są:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS z/s w  Dzierdziówce,
 • Spomasz – Wronki,
 • Stanisław Kosikowski, gospodarstwo rolne w Dąbrowie Olbięckiej, gm. Trzydnik Duży,
 • RAVIMED – Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego Sp. z o.o., Łajski k/Legionowa.

 

III
Ustanowienie magistrali wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła; od strategii do planowania.

Po kilkuletnich staraniach, w ramach transgranicznej współpracy; Białorusi-Ukrainy i Polski, Unia Europejska udzieliła wsparcia finansowego na prace przedprojektowe mające na celu wykonanie STUDIUM WYKONALNOŚCI dla magistrali wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła. W pracach tych Stowarzyszenie PROGRESS bierze udział jako partner nr 5.

 

IV
 

Wydaliśmy tom 11 Studiów Regionalnych i Lokalnych Polski Południowo-Wschodniej pt. Drogi wodne Europy środkowo-wschodniej pod redakcją: Prof. Zb.Zioło, G.Starodub, H.Połcik. Tom poświęcony jest pamięci Prof. R.D.Rupperta i Senatora I.M.Kijewca. Recenzentami tomu są: prof. M.Woźniak i prof. J.Szeja.

Publikacja powinna być pomocna między innymi dla opracowania  studium wykonalności magistrali wodnej E-40, samorządów oraz dla instytucji gospodarki wodnej Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Czech i Słowacji.

 

V
 

W dniach 28-30.11.2013 r. odbyła się we Lwowie konferencja podsumowująca współpracę transgraniczną między: Polską-Białorusią i Ukrainą za okres minionych 6 lat. Progress na konferencji reprezentowali Panowie: Prof. Zb.Zioło i Prof. M.Woźniak.