Global Compact – „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

PROGRAM ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Czym jest Program Żegluga Śródlądowa?

Program Żegluga Śródlądowa na lata 2015-2020, jako jeden z czterech Programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport jest wyrazem działania Systemu ONZ zmierzającego do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w ramach korytarzy transportowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla Polski, przed którą stoją wyzwania związane, w szczególności z ratyfikowaniem Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu zawartego w Genewie w 1996 r. na posiedzeniu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Konwencja AGN).
Konwencja zaleca budowę i rozbudowę śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Na terytorium Polski wyodrębniono trzy szlaki w ramach sieci europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, z czego jeden łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym poprzez rzekę Wisła (droga wodna E40), drugi przebiega Odrzańską Drogą Wodną (droga wodna E30), zaś trzeci stanowi część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód i łączy rzekę Odra z Zalewem Wiślanym (droga wodna E70). Polska, jako jedyna w Europie Środkowo-Wschodniej nie ratyfikowała Konwencji AGN.

Cel Programu

Chcielibyśmy, aby Program Żegluga Śródlądowa i działania podejmowane w jego zakresie prowokowały do refleksji na tematy związane z ekonomicznym, gospodarczym oraz ekologicznym aspektem użeglowienia rzek w Polsce, zarówno w kontekście międzynarodowym jak i w świetle specyfiki polskich realiów.
W ramach Programu Żegluga Śródlądowa, UN Global Compact stanowi platformę współpracy biznesu, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora nauki, koordynującą działania zainteresowanych stron na rzecz:

 • wzmocnienia znaczenia Polski w usługach transportowych w ramach Unii Europejskiej poprzez włączenie Polski do systemu Europejskich Sieci Transportowych,
 • ratyfikacji Konwencji AGN,
 • rozwoju zielonych korytarzy transportowych,
 • integracji wodnego transportu śródlądowego z pozostałymi obszarami transportu,
 • rozbudowę i modernizację krajowej infrastruktury śródlądowego transportu wodnego, przy poszanowaniu środowiska naturalnego;
 • wypracowania wspólnych rozwiązań, projektów oraz kierunków działania na drodze dialogu pomiędzy administracją, samorządem, środowiskiem akademickim oraz biznesem. W efekcie współpracy zostaną przygotowane rekomendacje adresowane do administracji publicznej w celu zainicjowania procesów związanych z usprawnieniem funkcjonowania żeglugi śródlądowej w Polsce.

Zakres działań

Program Żegluga Śródlądowa jest programem wieloletnim, którego pierwsza faza przypada na lata 2015-2020. W ramach Programu przewidujemy wydanie corocznych raportów prezentujących zagadnienia horyzontalne dla żeglugi śródlądowej – Raporty roczne. Motywem przewodnim każdego raportu będzie pogłębiona analiza na temat jednej z polskich rzek o znaczeniu międzynarodowym.

Program angażuje:

 • Wybranych wysokich Przedstawicieli Rządu (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju),
 • Przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Ambasady krajów sąsiadujących z Polską oraz posiadających szeroko rozwiniętą sieć śródlądowych dróg wodnych,
 • Urzędy Marszałkowskie (w szczególności Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
 • Włodarzy miast leżących nad polskimi rzekami posiadającymi znaczenie międzynarodowe (w szczególności Warszawa, Kraków, Płock, , Gdańsk, Gdynia, Szczecin),
 • Akademików i ludzi świata nauki,
 • Przedstawicieli firm polskich i międzynarodowych z sektorów takich jak logistyka, transport, energetyka, turystyka, ubezpieczenia, chemia, inżynieria, budownictwo.

 

Raport „Żegluga Śródlądowa - Wisła”

W 2015 roku w ramach Programu został wydany raport „Żegluga Śródlądowa – Wisła”. Jest to pierwszy w raportów, którego kolejne, coroczne edycje planowane są w latach następnych. Raport wskazuje na liczne bariery i wyzwania związane z rozwojem sektora żeglugi śródlądowej w Polsce.W raporcie nie brakuje również rekomendacji i propozycji działań na rzecz przywrócenia żeglugi śródlądowej, w tym rozwiązań na rzecz zagospodarowania hydroenergetycznego polskich rzek. Raport „Żegluga Śródlądowa – Wisła” został zainaugurowany na EFNI 2 października 2015 roku.

Tekst pochodzi ze strony ungc.org.pl

Raport Żegluga Śródlądowa - Wisła