STUDIUM WYKONALNOŚCI DROGI WODNEJ E40 – raport końcowy

Prezentowane opracowanie jest raportem końcowym projektu „ODTWORZENIE SZLAKU WODNEGO E40 NA ODCINKU DNIEPR – WISŁA: OD STRATEGII DO PLANOWANIA” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-13. Program ten stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na obszarze pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Cel ten jest realizowany poprzez dofinansowywanie projektów przynoszących korzyści regionom przygranicznym. Wspomniany projekt …

Kontynuuj czytanie

Global Compact – „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

PROGRAM ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Czym jest Program Żegluga Śródlądowa? Program Żegluga Śródlądowa na lata 2015-2020, jako jeden z czterech Programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport jest wyrazem działania Systemu ONZ zmierzającego do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w ramach korytarzy transportowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla Polski, przed którą stoją wyzwania związane, w szczególności z ratyfikowaniem Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach …

Kontynuuj czytanie

Tadeusz Rzeżuchowski – mój przyjaciel

Poznałem Dyrektora Rzeżuchowskiego pod koniec października 1981 roku na spotkaniu u Wojewody Tarnobrzeskiego – Władysława Bobka. Sprawa dotyczyła produkcji mydła w oparciu o tłuszcze kanałowe Zakładów Mięsnych w Nisku na potrzeby pracowników HSW. Dyrektor przywiózł zawinięty w gazetę spory kawałek mydła własnej produkcji i oświadczył, że może tego produkować kilka ton dziennie, ale brakuje mu kalafonii, którą ja miałem załatwić – załatwiłem w Radoskórze w Radomiu. Czas był trudny, kraj …

Kontynuuj czytanie

Jakie rolnictwo?

Większość ludzi uważa, że dobrobyt jest godny największego wysiłku. Zdają sobie również sprawę z tego, że osiągnąć go nie jest łatwo. Nawet gdyby recepta na osiągnięcie dobrobytu była prosta i jasna, to nikt nie jest w stanie narzucić narodom i krajom tych zmian z zewnątrz. W obecnych czasach, źródła przewagi konkurencyjnej mają charakter coraz bardziej lokalny (dobre stosunki z dostawcami i klientami, wiedza o rynku lokalnym, dostep do wiedzy i technologii itp.). Nasuwa się …

Kontynuuj czytanie

Polskie impresje

Rok 1996 zaznaczył się w moim życiu w specyficzny sposób. Zaczął się bardzo źle, powodem tego była kwestia osobistego zdrowia. Jako dobry wieśniak wiem, że po okresie czarnych chmur i burz nadchodzi zawsze promień słońca, który przecina te ciemne sklepienia. Tym promieniem słońca rozpraszającym nagle zasłonę niepokoju i smutku była perspektywa podróży do Polski. Kiedy takie wydarzenia nadchodzą, samopoczucie wypogadza się, a nadzieja przyśpiesza wyleczenie. …

Kontynuuj czytanie

Zamiast motta

Nie można czerpać korzyści z kooperacyjnych wysiłków innych nie robiąc, co do nas należy. Wystarczy aby każdy należał do jakiegoś stowarzyszenia, w którym racjonalne dla niego działania spotykają się z publiczną aprobatą. Zyskujemy poczucie, że to co robimy jest wartościowe. Więzi stowarzyszenia wzmacniają szacunek do samego siebie, ponieważ zmniejszają prawdopodobieństwo porażki, a gdy do niej dojdzie – chronią przed utratą wiary w siebie. J. Rawls Teoria sprawiedliwości

Aby przewidywać przyszłość trzeba studiować świadectwa przeszłości

Historyk powinien nieustająco podejmować próby pozostania wiernym prawdzie dziejów, zapisując myśli, które podpowiada mu umysł i które wypływają z głębi jego serca. Kiedy mój przyjaciel Louis Debelle został wybrany prezesem kooperatywy rolniczej regionu Arcis-sur-Aube „La SCARA” poprosił mnie o opisanie jej dziejów. Zależało mu przede wszystkim na uświadomieniu jej historii znaczenie młodszym pokoleniom, które miały nią w przyszłości zarządzać. Nigdy nawet nie przyszło nam …

Kontynuuj czytanie

Przesłanki utworzenia Stowarzyszenia

W wyniku analizy zakładanych przemian w polityce gospodarczej Unii Europejskiej w latach 2007-2013, niezwykle ważnym zadaniem jest przebudowa istniejących do tej pory krajowych, regionalnych i lokalnych struktur społeczno-gospodarczych, zwłaszcza gospodarki rolnej, w celu dostosowania ich do zmieniających się uwarunkowań wynikających z postępujących procesów globalizującej się gospodarki. W konsekwencji współczesne procesy przebudowy polskiego rolnictwa muszą więc z jednej strony nawiązywać do specyficznych cech społeczno-gospodarczych i kulturowych poszczególnych regionów, a z drugiej do nasilającej …

Kontynuuj czytanie